Katowice w pierwszej piątce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej


Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” miasto Katowice i GZM to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu odpowiadający za 3,0-3,5% PKB Polski. W przeciągu ostatnich 4 lat zaobserwowano wzrost zatrudnienia w centrach usług w Katowicach i GZM na poziomie prawie 70%. Główną kategorią usług świadczonych w wymienionych ośrodkach są usługi IT. Prognozy ekspertów przewidują, że sektor w Katowicach będzie się dalej dynamicznie rozwijać.

Pomimo wybuchu pandemii inwestycje w Polsce nie zatrzymały się. Zagraniczni inwestorzy, otwierający w Polsce kolejne centra usług zwiększają przychody do budżetu i tworzą nowe miejsca pracy, wspierając gospodarkę wychodzącą z lockdownu. Od 2016 roku do teraz w Katowicach powstało 30 nowych centrów usług. Czynnikiem przemawiającym za lokalizacją centrów w Polsce jest korzystna lokalizacja, dogodna strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne regiony oraz potencjał rynku, m. in. pod względem rynku pracy i wielkości zasobów wykształconych pracowników w stosunku do innych gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Wszystkimi tymi cechami mogą pochwalić się Katowice.

Jak wynika z raportu w Katowicach i GZM w centrach usług zatrudnionych jest 27 000 pracowników. Prognozy trendów na rynku pracy oraz relatywnie wysoka odporność branży na szok jakim jest pandemia wskazują, że do końca 2021 liczba osób pracujących w sektorze na analizowanym obszarze przekroczy 28 500 pracowników. Dynamika wzrostu zatrudnienia w 2020 w stosunku do 2019 była na poziomie 11,5%, co jest wynikiem lepszym niż wskaźnik dla całego kraju, który wyniósł 10%. Na obszarze Katowic i Metropolii GZM funkcjonuje 114 centrów nowoczesnych usług biznesowych z 19 państw, z czego zdecydowana większość z nich (90) w Katowicach. Główną kategorią świadczonych usług w centrach są usługi IT (43,3% ogółu zatrudnionych), następnie SSC/GBS (33,1%), BPO (12,3%), R&D (3,7%) oraz inne (7,6%). Centra w Katowicach charakteryzuje wyższe średnie zatrudnienie na poziomie 253 osób niż w GZM (241 osób) oraz w Polsce ogółem (225 osób).

„Zaprezentowane w raporcie analizy potwierdzają wysoki potencjał inwestycyjny Katowic, będących centralnym miastem ponad 2-milionowej Metropolii. Z ogromną satysfakcją obserwujemy, że niezależnie od pandemii tempo wzrostu w sektorze utrzymuje się na wysokim poziomie. Zwłaszcza teraz, kiedy globalna gospodarka znalazła się w trudnej sytuacji ważne jest tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, które wpłyną na decyzje młodych ludzi o związaniu swojej przyszłości z naszym miastem, a tym samym pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój sektora i wzmocnienie marki Katowic na rynku nowych technologii.” - mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Katowice oczami branży i w świetle statystyk

"Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” to zestawienie subiektywnego i obiektywnego rankingu, opracowanego na podstawie wyników badania ABSL 2020 w oparciu o odpowiedzi kadry zarządzającej centrów nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz na podstawie analiz statystycznych. Katowice i GZM zostały wysoko ocenione - to tylko pokazuje, że władze miasta obserwują trendy i odpowiadają na potrzeby inwestorów.” – podkreśla Wojciech Popławski, Wiceprezes ABSL.

W rankingu obiektywnym, Katowice i GZM zajmują wysokie pozycje w zakresie: dostępności puli talentów, dostępności do komunikacji drogowej i kolejowej, dostępności do lotnisk oraz współpracy z lokalnymi uniwersytetami i w konsekwencji pod względem ogólnej oceny miejsca prowadzenia działalności. Z informacji uzyskanych na podstawie ankiety ABSL przeprowadzonej w listopadzie 2020 roku wynika, że w ramach umów podpisanych między centrami usług i lokalnymi szkołami wyższymi, realizowana współpraca dotyczy: staży dla studentów, wsparcia procesu rekrutacji studentów i absolwentów, rozwoju kompetencji przydatnych z punktu widzenia potrzeb centrów oraz kształtu programów edukacyjnych.

„Warto również zwrócić uwagę na koszt wynajęcia powierzchni biurowej; w tym względzie menadżerowie uplasowali Katowice i GZM na pozycji pierwszej. Pozycję drugą Katowice i GZM zajęły pod względem subiektywnej oceny współpracy z lokalnymi uniwersytetami, trzecią – w kategorii poziom płac. W powyższych kategoriach, zgodnie z wynikami subiektywnego rankingu menedżerów, Katowice i GZM mają przewagi komparatywne względem innych miast.” – dodaje Paweł Panczyj, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, ABSL.

W obrębie Metropolii, zdecydowanym liderem są Katowice. Świadczy o tym zarówno liczba centrów, zatrudnienie i dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W pespektywie długookresowej wzrost intensywności współpracy miast w obrębie GZM prowadzić będzie do dalszej poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej i inwestycyjnej.

O Katowicach:

Katowice, położone w południowej Polsce, są centralnym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zamieszkałej przez niemal 2,3 miliona ludzi. Przyjazny klimat inwestycyjny tworzą doskonale rozwinięta sieć drogowa ze zrównoważonym transportem, dostęp do 3 międzynarodowych lotnisk oraz silne tradycje akademickie. Zdolności językowe i wielojęzyczność potwierdzają inwestorzy, w których centrach biznesowych świadczone są usługi w ponad 30 różnych językach obcych. Więcej: www.invest.katowice.eu

O ABSL:

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 330 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach

Pobierz raport