Polityka prywatności

25.08.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW ZWIĄZKU BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW ZWIĄZKU

Wersja: 25.05.2018 r.

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.


Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000).


 W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i  zasadach ich przetwarzania w ramach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych po dniu 25 maja 2018 roku.


Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez związek pracodawców Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 (dalej jako „Administrator” lub „my”, „nas”, „Związek”) jest skierowana do kontrahentów Związku będących osobami fizycznymi oraz pracowników/współpracowników kontrahentów, członków oraz partnerów Związku (dalej jako „Kontrahenci”).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Związku będących osobami fizycznymi oraz danych osobowych pracowników/współpracowników Kontrahentów Związku.

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem twoich danych osobowych jest związek pracodawców działający pod nazwą Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,   zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 340712.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres absl@absl.pl

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

a. w celu zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, w szczególności dla zweryfikowania prawidłowej reprezentacji strony umowy, dokonywania ustaleń operacyjnych, rozliczenia               wynagrodzenia, realizacji procedury reklamacyjnej, komunikacji dla celów wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

b. w celu prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków współpracy, prowadzenia postępowania przetargowego, składania ofert na wykonanie usługi, sprzedaż produktów własnych Związku,       prowadzenia działalności marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Związku jest prowadzenie działalności statutowej, w tym gospodarczej i oferowanie własnych produktów i usług);

c. w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na potrzeby rozliczeń podatkowych, przygotowania sprawozdania finansowego Związku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d. w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Związku jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami);

e. w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, których stroną jest Związek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, w związku z realizowaniem przez Związek praw strony w postępowaniu).

Przez prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) ABSL należy rozumieć dokonywanie ustaleń operacyjnych i komunikacja w związku z realizacja umowy, działalność marketingową, realizacji działalności statutowej ABSL, dochodzenia roszczeń lub praw ABSL.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Związek przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie Twojego wizerunku, głosu, wypowiedzi utrwalonych podczas konferencji, wydarzeń i webinarów organizowanych przez ABSL w celach marketingowych, public relations i promocji ABSL.

ABSL ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania relacji między Tobą a ABSL. ABSL nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

 1. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

a) podmiotom współpracującym z Związkiem w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji, wydarzeń i webinarów organizowanych przez Związek;

b) podmiotowi, któremu Związek powierzył czynności z zakresu dokonania rozliczeń transakcji z tytułu opłat uczestnictwa w konferencjach, wydarzeniach i webinarach organizowanych przez Związek,

c) podmiotowi IT, który opracowuje aplikację wykorzystywaną podczas konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Związek,

d) podmiotowi, z którym Związek współpracuje w zakresie obsługi księgowej,

e) członkom Związku oraz partnerom strategicznym.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 1. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/-eś Związkowi. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się z absl@absl.pl

W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h) powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

 1. Podanie danych osobowych

Kontaktując się z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz swoje dane w sposób dobrowolny, przy czym brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy, czy też niemożnością realizacji praw które mogą Tobie przysługiwać.

Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe możemy także uzyskać od Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym współpracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ze źródeł publicznie dostępnych (strona Internetowa).

Twoje dane osobowe obejmujące kategorie danych zamieszczone w publicznych rejestrach (w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w CEIDG) możemy także uzyskać z tychże źródeł publicznie podstępnych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że  państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (Okres przechowywania danych)

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Związek przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności, w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną należycie powiadomione o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności.

 

Poznaj nas!