Polityka prywatności

09.09.2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI ABSL 

Wersja: 9.09.2020 r.

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe wszystkich osób, które się z nami kontaktują i z którymi współpracujemy.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności ABSL.

W Polityce Prywatności opisano, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy i je udostępniamy, oraz jakie są prawa osób, których dane przetwarzamy.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

ABSL, Związek, my, nasze – związek pracodawców Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 340712;

Dane Kontaktowe – dane obejmujące imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, dane identyfikujące podmiot zatrudniający, zajmowane stanowisko; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikujące przedsiębiorcę, tj. adres prowadzonej działalności, NIP oraz REGON;

Nasi Członkowie – podmioty, które złożyły Naszą Deklarację Członkowską, przyjęte w poczet ABSL na mocy decyzji naszej Rady Strategicznej;

Kontrahenci – nasi usługodawcy oraz podmioty, z którymi współpracujemy na podstawie umów o sponsoring;

Partnerzy - podmioty, z którymi podpisaliśmy umowę na podstawie której strony zobowiązują się do strategicznej współpracy;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwis – nasza strona Internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.absl.pl;

Społeczności – grupy funkcjonujące w ramach ABSL integrujące osoby zatrudniane przez Naszych Członków, funkcjonujące w ramach danej lokalizacji, specjalizacji lub zainteresowań/inicjatyw (Chaptery, Kluby i Comunities/Corners);

Ty, Twój – każdy, czyje dane osobowe przetwarzamy, tj. korzystamy z nich lub posiadamy.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest związek pracodawców Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 340712.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) pisemnie na adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

b) drogą mailową na adres: absl@absl.pl

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

3.1. Dane naszych Członków, Partnerów i Kontrahentów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób prawnych – dane osób ich reprezentujących, a także dane ich pracowników i współpracowników.

W związku z podejmowaniem decyzji o przyjęciu nowych Członków, realizacją Naszych celów i zadań wynikających ze Statutu ABSL, a także w związku z zawieraniem i realizacją umów z naszymi Partnerami lub Kontrahentami, przetwarzamy dane osobowe naszych Członków, Partnerów i Kontrahentów będących osobami fizycznymi, w przypadku osób prawnych – dane osób ich reprezentujących, a także dane ich pracowników i współpracowników w następujących celach:

3.1.1. Podjęcie czynności w związku z podejmowaniem decyzji o przyjęciu nowych Członków, oraz

3.1.2. Podjęcie działań przygotowawczych przed zawarciem umowy z Partnerem lub Kontrahentem

W tym zakresie przetwarzamy Dane Kontaktowe, potencjalnie również dane dotyczące doświadczenia zawodowego, referencje jeśli mają znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy.

Dane osobowe przetwarzane w niniejszych celach wykorzystujemy m.in. przy okazji uzgadniania warunków współpracy, prowadzenia postępowań przetargowych, składania ofert na wykonanie usługi lub sprzedaż produktów własnych Związku.

Podstawa prawna w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, które zgodnie z zasadami reprezentacji są uprawnione do działania w imieniu Członków, Partnerów i Kontrahentów – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Podstawa prawna w odniesieniu do pracowników i współpracowników powyższych podmiotów - nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości przyjmowania nowych Członków, prowadzenia działalności statutowej, w tym gospodarczej.

3.1.3 Realizacja celów i zadań statutowych; oraz

3.1.4 Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów z Partnerami i Kontrahentami

W tym zakresie przetwarzamy Dane Kontaktowe, dane dotyczące aktywności w ramach ABSL oraz w ramach sektora, przekazane nam przez Was dane o zainteresowaniach zawodowych i preferencjach, dane o Waszym pracodawcy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – podane przez Was dane o prowadzonej przez Was działalności w przypadku umów o udział w wydarzeniach i spotkaniach, potencjalnie także Wasz wizerunek, zapis głosu i wypowiedzi.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków statutowych wykorzystujemy m.in. przy okazji: 

a) realizacji obowiązków statutowych ABSL jako organizacji pracodawców; 

b) wspierania wewnątrzbranżowej współpracy pomiędzy naszymi Członkami i Partnerami; 

c) współpracy przy organizacji wydarzeń, projektów i inicjatyw, 

d) przesyłania zaproszeń na wydarzenia i spotkania, 

e) przyjmowania danej osoby do Społeczności i zarządzania bazą kontaktów Społeczności; 

f) kierowania informacji istotnej dla danej Społeczności, 

g) przesyłania newsletterów, w tym naszego Puls-e; 

h) kierowania pytań i zbierania informacji od Społeczności, 

i) komunikacji dotyczącej spraw formalnych i administracyjnych; 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów z Partnerami i Kontrahentami wykorzystujemy m.in. przy okazji: 

a) kontaktu operacyjnego celem realizacji zawartej umowy, 

b) przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz rozliczenia wynagrodzenia. 

Podstawa prawna w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, które zgodnie z zasadami reprezentacji są uprawnione do działania w imieniu Członków, Partnerów i Kontrahentów – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

Podstawa prawna w odniesieniu do pracowników i współpracowników powyższych podmiotów - nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości realizacji celów i zadań statutowych lub obowiązków wynikających z innych umów, przy uwzględnieniu wyników tzw. „ważenia interesów”: 

„Ważenie interesów”. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wskazanych powyżej nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: 

a) ograniczony zakres danych - ABSL przetwarza wyłącznie Twoje Dane Kontaktowe i podane przez Ciebie dane dotyczące zawodowej sfery życia; 

b) będąc zatrudniona/y w firmie, która jest Członkiem, Partnerem lub Kontrahentem ABSL, możesz rozsądnie oczekiwać, że Twoja firma będzie posługiwać się Twoimi danymi w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą w związku z aktywnością w ramach ABSL lub dla realizacji obowiązków wynikających z umowy łączącej nas z firmą, która Ciebie zatrudnia; 

c) w zakresie obejmującym Twoją działalność w danej Społeczności oraz przesyłanie wiadomości e-mail zawierających newsletterly, w tym nasze Puls-e, wyraziłeś chęć udziału w danej Społeczności / chęć otrzymywania komunikatów informacyjnych na podany adres email, a zatem przyjęliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy przetwarzać Twoje dane w tych celach; 

d) szanujemy Twoją wolę i umożliwiamy Ci skorzystanie z przysługującego Ci sprawa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w każdym czasie, w dogodny dla Ciebie sposób (drogą mailową na adres absl@absl.pl).

3.1.5. Działalność marketingowa 

W tym zakresie przetwarzamy Dane Kontaktowe, co pozwala nam skontaktować się z Wami przy okazji: 

a) poszukiwania Partnerów i Kontrahentów, w tym w szczególności sponsorów; 

b) rozwijania nowych form współpracy z naszymi Członkami lub Partnerami, opartych o dodatkowe porozumienia.

Wasze Dane Kontaktowe mogą także zostać wykorzystane w celu dotarcia do Was z komunikatami promującymi produkty i usługi naszych Członków, Partnerów lub sponsorów. Podkreślamy, że ABSL nie przekazuje Waszych Danych Kontaktowych innym podmiotom w calach marketingowych, lecz możecie otrzymać treści marketingowe dotyczące podmiotów trzecich w ramach Waszej aktywności w ABSL lub w treściach otrzymywanych bezpośrednio od nas. 

„Ważenie interesów”. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wskazanych powyżej nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: 

a) ograniczony zakres danych – w celach marketingowych ABSL przetwarza wyłącznie Twoje Dane Kontaktowe; nie przetwarzamy w tym celu danych o Twoich preferencjach, czy zachowaniach, w szczególności nie profilujemy Twoich danych; 

b) w odniesieniu do Członków i Partnerów lub osób ich reprezentujących, a także ich pracowników i współpracowników aktywnie współpracujących z ABSL - jesteś osobą, która angażuje się w działalność Związku, a naszym podstawowym zadaniem statutowym jest m.in. „inicjowanie i realizowanie działań promujących Związek i działalność gospodarczą prowadzoną przez jego członków” oraz „zapewnianie swoim członkom pomocy w rozwiązywaniu problemów biznesowych i organizacyjnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą” (§ 7 ust. 2 lit f oraz h) Statutu Związku), a zatem przyjęliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy przetwarzać Twoje dane w tym celu; Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z otrzymywaniem komunikatów dotyczących nie tylko ABSL, ale także naszych Członków, Partnerów lub sponsorów. Informacje dotyczące naszych Członków, Partnerów lub sponsorów (ich produktów, usług lub wizerunku) są, ze względu na specyfikę Związku, szczególnie oczekiwane przez Was, jako osób zainteresowanych współpracą wewnątrzbranżową oraz oczekujących naszego wsparcia w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu działalności biznesowej;

c) w odniesieniu do Kontrahentów lub osób ich reprezentujących, a także ich pracowników i współpracowników – nasza działalność marketingowa ogranicza się do promowania naszej własnej działalności, a wzajemny kontakt na płaszczyźnie zawodowej jest niezbędnym elementem poszukiwania partnerów biznesowych, zleceniobiorców i usługodawców; 

d) szanujemy Twoją wolę i umożliwiamy Ci skorzystanie z przysługującego Ci sprawa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w każdym czasie, w dogodny dla Ciebie sposób (drogą mailową na adres absl@absl.pl).

3.1.6. Realizacja obowiązków prawno-podatkowych i rachunkowych 

Przetwarzamy dane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na potrzeby rozliczeń podatkowych, przygotowania sprawozdania finansowego Związku i dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości. 

Podstawa prawna. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.1.7. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

W tym celu możemy przetwarzać Twoje Dane Kontaktowe, dane dotyczące sposobu realizacji praw i obowiązków Członka lub sposobu realizacji łączącej nas umowy, jeżeli roszczenia są z tym związanie, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3.1.8. Archiwizacja i zapewnienie rozliczalności

Przetwarzamy dane w celach archiwalnych oraz dla zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości wykazania zgodności działalności z prawem.

3.2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ABSL przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie podanym przez Ciebie przy wyrażeniu zgody, co może mieć miejsce w następujących okolicznościach: 

a) przy okazji przeprowadzania konkursów i loterii (np. loterii wizytówkowych), gdzie poprzez wrzucenie wizytówki, czy zalogowanie się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Kontaktowych w celu wzięcia udziału w danym konkursie, czy loterii, a brak podania danych uniemożliwiałby realizację tego celu; 

b) przy okazji uczestnictwa w konferencji, wydarzeniach, spotkaniach i webinariach organizowanych przez ABSL (o ile podstawą przetwarzania danych nie jest umowa, ani realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu), gdzie przez sam fakt uczestnictwa, w szczególności wystąpienia/wypowiedzi przed publicznością wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez ABSL Twojego wizerunku, głosu i treści wypowiedzi w celu ich utrwalenia (archiwizacji) oraz udostępnienia uczestnikom danego wydarzenia / spotkania w czasie jego trwania, a w przypadku wydarzeń rejestrowanych (o czym zawsze wyraźnie informujemy), także w formie utrwalonego zapisu. Jednocześnie podkreślamy, że przetwarzanie ww. danych przez ABSL w szerszym zakresie (np. rozpowszechnienie zapisu spotkania lub inne wykorzystanie danych) może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to odrębną, świadomą zgodę, np. w toku rejestracji na dane wydarzenie. 

Prawo do cofnięcia zgody. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie tej przesłanki. Prawo to możesz zrealizować w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.

3.3. Dane podawane przez Ciebie przy okazji korzystania z naszej strony Internetowej (Serwisu pod adresem www.absl.pl):

3.3.1. Dane ujawnione przy okazji komunikowania się nami, w tym korzystania z formularzy

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać Twoje Dane Kontaktowe, jak również dane dotyczące sprawy, z którą się do nasz zwracasz i treści, które nam udostępniasz.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak ograniczyć wykorzystanie funkcji formularza, w szczególności może uniemożliwić nam skontaktowanie się z Tobą.

Dane osobowe Użytkowników podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, tj.:

a) do kontaktu z nami w sprawach, które uznasz za stosowne (formularz w zakładce https://absl.pl/contact/ ); 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu Wam kontaktu z nami.

b) do zgłoszenia chęci otrzymywania naszego newslettera/Puls-e.

Podstawa prawna w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, które zgodnie z zasadami reprezentacji są uprawnione do działania w imieniu Członków, Partnerów i Kontrahentów – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Podstawa prawna odniesieniu do pracowników i współpracowników powyższych podmiotów - nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości realizacji celów i zadań statutowych lub obowiązków wynikających z innych umów, przy uwzględnieniu wyników tzw. „ważenia interesów” (szerzej opisane w pkt. 3.1.3. i 3.1.4. wyżej)

3.1.2. Dane zbierane przez nas automatycznie, gdy korzystasz z naszego Serwisu:

3.1.2.1. Informacje o sposobie użytkowania Serwisu oraz o urządzeniu

Zakres danych. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają automatycznemu logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te mogą obejmować takie informacje jak daty i godziny dostępu, funkcje Serwisu, czas logowania, czas wprowadzenia danych do Serwisu, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o przeglądarce użytkownika. W niektórych przypadkach gromadzimy te informacje za pomocą plików cookie (patrz niżej – Informacja o plikach cookies), znaczników pikselowych i podobnych technologii, przy użyciu których są generowane i przechowywane niepowtarzalne identyfikatory.

Możemy także zbierać informacje na temat urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do naszych usług, w tym informacje na temat modeli sprzętu, adresu IP urządzenia, systemów operacyjnych i wersji, oprogramowania, nazw i wersji plików, preferowanych języków, unikatowych identyfikatorów urządzeń, numerów seryjnych, informacje na temat ruchu urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie jego funkcjonalności.

3.1.2.2. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, nie przechowując przy tym żadnych innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Dane zapisane w cookies nie są przypisane do innych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp). Ciasteczka mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je zapisał i otrzymuje informacje na temat tego, co i kiedy przeglądał użytkownik na danej stronie internetowej.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookie „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nadto, ABSL używa na stronie internetowej tzw. Stałych plików cookie („persistent cookies”) umożliwiających analizę zachowań użytkowników w trakcie przeglądania strony.

Lista plików cookie używanych na stronie absl.pl wraz z informacją dotyczącą celu i okresu przechowywania znajduje się tutaj.

Zebrane w ten sposób dane osobowe dotyczące użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków. Dlatego przypisanie danych do użytkownika uruchamiającego stronę nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony Serwisu;

b) poprawa jakości strony internetowej i umieszczanej na niej treści.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie obsługi plików cookies na swoim komputerze i posiada pełną kontrolę nad wykorzystaniem ciasteczek. Użytkownik poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki internetowej, może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek, a przechowywane ciasteczka mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jeśli wykorzystywanie ciasteczek zostanie zdezaktywowane w odniesieniu do strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

Przy użyciu banera pojawiającego się przy pierwszym wyświetleniu strony internetowej absl.pl, użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie ciasteczek, czy też zgody takiej nie udziela. 

Wyrażając zgodę za pośrednictwem baneru użytkownik zezwala na umieszczenie ciasteczek na urządzeniu końcowym i przetwarzanie ich do celów wskazanych w niniejszej Polityce. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1. powyżej. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej wycofania.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na uzasadnionym dążeniu do ułatwienia korzystania z Serwisu oraz poprawy jego funkcjonalności.

4. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Kontaktując się z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz swoje dane w sposób dobrowolny, przy czym brak podania danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunku członkostwa, zawarcia lub realizacji umowy, czy też niemożnością realizacji praw które mogą Tobie przysługiwać.

Twoje Dane Kontaktowe możemy także uzyskać od Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym współpracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona Internetowa) lub w inny sposób wyraźnie wskazany w niniejszej Polityce.

Twoje dane osobowe obejmujące kategorie danych zamieszczone w źródłach publicznie dostępnych, np. publicznych rejestrach (w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w CEIDG) lub na serwisach społecznościowych (np. LinkedIn) możemy także uzyskać z tychże źródeł publicznie podstępnych.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 

a) podmiotom współpracującym z ABSL, w tym naszym Kontrahentom i Partnerom; 

b) podmiotowi, któremu ABSL powierzył czynności z zakresu dokonania rozliczeń transakcji z tytułu opłat uczestnictwa w konferencjach, wydarzeniach i webinarach organizowanych przez nas, c) podmiotowi, który świadczy usługę hostingu danych przetwarzanych automatycznie lub za pośrednictwem e-mail,
d) podmiotowi, który opracowuje aplikację IT wykorzystywaną podczas konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez ABSL,
e) podmiotowi, z którym ABSL współpracuje w zakresie obsługi księgowej lub prawnej,
f) członkom ABSL.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Wasze dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. 

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, przekazujemy dane wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

ABSL dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Dane osobowe Członków i Kontrahentów związane z członkostwem lub zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane przez okres trwania członkostwa/umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy i/lub okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przechowujemy przed okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zebrane, a w każdym przypadku nie dłużej niż do mementu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Dane osobowe użytkowników naszego Serwisu zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

7. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH? 

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

• gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

• gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. 

• gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy: 

• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu. 

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/-eś Związkowi. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się z absl@absl.pl W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h) powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

ABSL nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o Wasze dane osobowe.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności, w szczególności w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikała ze zmiany stosownych przepisów prawa.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie naszego Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy Cię o tym poinformować drogą mailową, jeśli taka komunikacja jest zwyczajowo przyjęta pomiędzy Tobą i ABSL, w szczególności, gdy jesteś naszym Członkiem, Partnerem, Kontrahentem lub wyraziłaś/eś zgodę na otrzymywanie od nas newslettera/naszego Puls-e.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

 

Events

Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu i akceptuję go.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o wydarzeniach, biletach, aktualnościach, ofertach od Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS o treści marketingowej na wskazany przeze mnie numer telefonu od Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, z siedzibą przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, w celach marketingu bezpośredniego i/lub przekazania informacji handlowych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.

Zasady wykorzystania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi

 1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Wydarzenia będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora, Partnerów i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samego Wydarzenia (komercyjne wykorzystanie).

 2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w punkcie 1 będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Wydarzenie, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania. Organizator zastrzega, że w trakcie Wydarzenia, na terenie obiektu mogą zostać wprowadzone dodatkowe oznaczenia mające na celu identyfikację sposobu utrwalania, jak również późniejszego wykorzystania i/lub rozpowszechniania utworów, o których mowa w punkcie 1.

 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) w celu stworzenia (również poprzez łączenie całości tych wypowiedzi lub ich fragmentów z innymi nagraniami) ww. utworów oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w punkcie 1 powyżej, w całości lub we fragmentach, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty (w tym przede wszystkim Partnerów lub podmioty uprawnione do prowadzenia ww. rejestracji w formie nagrania audiowizualnego lub zdjęć i emisji w środkach masowego przekazu, o których mowa w punkcie 1), na następujących polach eksploatacji utworów:

  1. wytwarzania i reprodukowania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, światłoczułą, audiowizualną, optyczną, komputerową;
  2. wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych;
  3. zwielokrotniania i utrwalania utworu lub jego fragmentów (lub jakichkolwiek jego elementów) przy użyciu techniki cyfrowej i analogowej na wszelkich nośnikach elektronicznych i analogowych;
  4. w zakresie obrotu – bezpośredniego lub pośredniego wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych sposobów, technik i nośników oraz we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w tym również:
   1. drogą przeniesienia własności, użyczenia, najmu lub dzierżawy oraz udostępniania oryginału albo egzemplarza na podstawie innych stosunków prawnych;
   2. jako składnika działalności dowolnych podmiotów, ich know-how lub przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej, jak też przy oferowaniu lub sprzedaży dowolnych wyrobów i usług, jak też w ramach wszelkich akcji informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, jak też we wszelkich materiałach ofertowych, handlowych lub promocyjnych dowolnych podmiotów, a także przy użyciu dowolnych technologii i nośników opisanych w punkcie a) powyżej, w dowolnej działalności;
  5. nadawania i reemitowania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub drogą satelitarną, drogą emisji telewizyjnej lub radiowej (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez dowolną organizację radiową lub telewizyjną;
  6. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także wszelkie inne wykorzystanie w każdej formie eksploatacji, w szczególności na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych;
  7. publicznego udostępniania utworu jego części lub fragmentów (lub jakichkolwiek jego elementów) w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przy użyciu dowolnych technik;
  8. wykorzystania w filmach i innych utworach audiowizualnych i multimedialnych;
  9. przekazania utworu kontrahentom, z prawem do korzystania przez tych kontrahentów z treści utworu, w tym do udzielania licencji z prawem do udzielania sublicencji;
  10. wszelkie formy tłumaczenia wypowiedzi;
  11. w zakresie tworzenia, korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania dzieł zależnych wobec utworów zrealizowanych przy wykorzystaniu wizerunku oraz/lub wypowiedz i– zgoda i upoważnienie obejmują korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych wyżej w podpunktach a-j.

Poznaj nas!