Chaptery ABSLChaptery to społeczności ABSL w regionach, które zarządzane są przez przedstawicieli lokalnych firm członkowskichChaptery ABSL mają autonomię w zakresie ustalania swojego programu działania jak również modelu organizacyjnegojednakże zawsze mogą liczyć na wsparcie zespołu, Zarządu i Partnerów ABSL (informacje o rynku, dane i statystyki, budowanie sieci kontaktów). ABSL koordynuje działania chapterów, umożliwiając wymianę pomysłów, dobrych praktyk, łącząc regionalne inicjatywy oraz tworząc wzajemne synergie. 


Stałe chaptery ABSL funkcjonują obecnie w następujących 8 polskich miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Katowice, Poznań i Szczecin. 

Cykliczne spotkania lub wydarzenia dla firm reprezentujących sektor usług biznesowych organizowane są również jako „Flying Chapter” w innych miastach, w których usługi biznesowe odgrywają ważną rolę dla gospodarki regionu (Bydgoszcz, Opole).  


Regional Vice-Presidents & Chapters Leaders

Peter Mitchell
Wiceprezes ABSL
Kraków region

Kontakt

Żaneta Leduchowska
Wiceprezes ABSL
Łódź region

Kontakt

Maciej Borkowski
Wiceprezes ABSL
Wrocław region

Kontakt

Maciej Tomaszewski
Chapter Leader
Poznań region

Kontakt

Remigiusz Wojciechowski
Wiceprezes
Tricity region

Kontakt

Stan Cieśla
Chapter Leader
Śląsk region

Kontakt

Andrzej Pacek
Chapter Leader
Warsaw region

Kontakt
ABSL Chapters

Kluczowe zadania
chapterów ABSL

Spotkania i wydarzenia

Chaptery organizują regularne kwartalne spotkania, które są forum do dyskusji, wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla z firm członkowskich ABSL. Ponadto w każdym z chapterów odbywają się także śniadania biznesowe, warsztaty oraz inne wydarzenia i spotkania poświęcone tematyce odpowiadającej na zainteresowania firm członkowskich.   

Benchmarking i wymiana wiedzy

Każdego roku zespół analityczny ABSL przygotowuje raporty na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w wybranych miastach Polski, zapewniając członkom ABSL oraz innym interesariuszom wyczerpujące informacje na temat poszczególnych lokalizacji. Ponadto, zależnie od potrzeb członków, w ramach chapterów przeprowadzane są badania regionalne oraz analizy porównawcze, jak również organizowane są sesje merytoryczne, koncentrujące się na wymianie wiedzy wokół najbardziej istotnych tematów. 

Networking i budowanie relacji

Chapter reprezentuje lokalną społeczność centrów nowoczesnych usług biznesowych ABSL w danej lokalizacji, będąc źródłem wiedzy i informacji dla podmiotów zewnętrznych. Jako społeczność biznesowa połączona wspólnym celem, tworzą także lokalne sieci relacji formalnych i nieformalnych z interesariuszami w regionach.  

Budowanie wizerunku sektora i CSR

Chaptery współpracują z miejscowymi organizacjami charytatywnymi oraz społecznymi, łącząc inicjatywy poszczególnych firm członkowskich w większe projektyzapewniając patronat ABSL, a także informując firmy członkowskie o ciekawych inicjatywach zewnętrznych. Wspólnie z mediami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi, członkowie ABSL podejmują wiele wspólnych działań lokalnych mających na celu promowanie branży i budowę jej pozytywnego wizerunku.  

Kluby ABSL

Kluby ABSL to ogólnokrajowe społeczności skupiające specjalistów z różnych dziedzin, umożliwiające dyskusje o zagadnieniach istotnych dla sektora, wymianę dobrych praktyk, planowanie wspólnych inicjatywy lub dające lepsze zrozumienie trendów, które będą kształtować sektor w przyszłości. 

Misją Klubów jest stworzenie środowiska zachęcającego do zaangażowania i otwartej współpracy pomiędzy firmami, przyczyniającego się do rozwoju sektora. 

Kluby te są odzwierciedleniem kluczowych obszarów rozwoju sektora: 

HR, IT oraz BFSI (Bankowość, Usługi Finansowe i Ubezpieczenia). 

Każdy klub organizuje regularne spotkania. 

Digital & Technology

Misją klubu Digital & Technology jest budowanie środowiska przyjaznego innowacji, w którym firmy o zróżnicowanych kulturach i dążące oddzielnie do nieco odmiennych celów jednoczą się, by tworzyć zróżnicowane, stymulujące środowisko współpracy, dzięki któremu stale podnosił się będzie poziom sektora IT w Polsce. 

Członkami Klubu IT są prezesi firm technologicznych, dyrektorzy i managerowie IT.  

Tematyka poruszana na spotkaniach klubu ewoluuje wraz z trendami branżowymi. Obecnie skupia się na następujących kluczowych obszarach: 

 • Automatyzacja usług biznesowych
 • Uczenie maszynowe
 • Sztuczna Inteligencja
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Modele zarządzania korporacyjnego w strukturach IT 

Klub HR

Misją Klubu HR jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju branży HR i umacniania sektora poprzez silną sieć współpracy tworzoną przez dyrektorów oraz ekspertów HR firm członkowskich ABSL. 

Kluczowe zagadnienia poruszane na spotkaniach klubu HR:  

 • Kształcenie i rozwój talentów
 • Przywództwo
 • Nowe technologie w HR
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Różnorodność i Integracja

Członkami klubu HR są szefowie centrów usług wspólnych, dyrektorzy i managerowie HR, HR Business Partners oraz specjaliści budowania wizerunku firmy. 

Klub BFSI

Klub BFSI to nieformalna sieć dla członków ABSL operujących w bankowości, usługach finansowych i ubezpieczeniach (BFSI). 

Wśród jego kluczowych celów są:

 • Zapewnienie platformy do pozyskiwania kontaktów i dzielenia się najlepszymi praktykami w sposób nieformalny. 

 • Tworzenie, ocena i dzielenie się informacjami o sektorze szczególnie ważnymi dla BFSI w Polsce, z pomocą naszych partnerów. 

 • Odnoszenie się do barier prawnych. 

 • Współpraca ze start-upami oraz między podmiotami Klubu, celem znalezienia synergii i promowania innowacji. 

Klub BT

Misją nowego klubu Business Transformation jest inspirowanie i wspieranie szeroko pojętych transformacji biznesowych wśród firm członkowskich ABSL, poprzez networking, wymianę dobrych praktyk oraz tworzenie innowacyjnych trendów.

Dzięki współpracy z ekspertami BT z naszych firm członkowskich, a także z przedstawicielami świata nauki oraz Partnerami ABSL, mamy nadzieję stworzyć poradnik z tzw. „next practices”, który będzie wsparciem dla dalszego rozwoju firm w sektorze usług wspólnych w Polsce. 

W trakcie naszych spotkań, poruszymy tematy takie jak:

 • ludzie vs. transformacja – upskilling, reskilling, wsparcie w procesie transformacji
 • narzędzia i technologie wspierające transformację
 • wydajność i efektywność
 • ciągłe doskonalenie
 • zarządzanie zmianą

Społeczności ABSL

W ramach aktywności w chapterach, ABSL wspiera tworzenie lokalnych społeczności i grup tematycznych pracowników naszych firm członkowskich, adresujących tematyki istotne dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zasady funkcjonowania i agendy spotkań są określane przez uczestników autonomicznie, natomiast najważniejszymi celami powstawania jest wymiana doświadczeń, benchmarking i networking. Obecnie w ramach chapterów ABSL funkcjonuje ponad 20 lokalnych społeczności i grup tematycznych, a najczęściej poruszaną tematyką są: edukacja, robotyka, transformacja i continous improvement, promocja sektora i branding lokalizacji (miast).  Aby uzyskać więcej informacji na temat członkostwa w ABSL, skontaktuj się z:

Aleksandra Janyga

Kontakt


Aleksandra Janyga

Members & Partners Relations Manager