Chaptery ABSLChaptery to społeczności ABSL w regionach, które zarządzane są przez przedstawicieli lokalnych firm członkowskichChaptery ABSL mają autonomię w zakresie ustalania swojego programu działania jak również modelu organizacyjnegojednakże zawsze mogą liczyć na wsparcie zespołu, Zarządu i Partnerów ABSL (informacje o rynku, dane i statystyki, budowanie sieci kontaktów). ABSL koordynuje działania chapterów, umożliwiając wymianę pomysłów, dobrych praktyk, łącząc regionalne inicjatywy oraz tworząc wzajemne synergie. 


Stałe chaptery ABSL funkcjonują obecnie w następujących 8 polskich miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Katowice, Poznań i Bydgoszcz.

Cykliczne spotkania lub wydarzenia dla firm reprezentujących sektor usług biznesowych organizowane są również jako „Flying Chapter” w innych miastach, w których usługi biznesowe odgrywają ważną rolę dla gospodarki regionu.


Regional Vice-Presidents & Chapters Leaders

Sebastian Drzewiecki
Wiceprezes ABSL
Kraków region

Kontakt

Agnieszka Belowska
Wiceprezes ABSL
Łódź region

Kontakt

Maciej Borkowski
Wiceprezes ABSL
Wrocław region

Kontakt

Maciej Tomaszewski
Chapter Leader
Poznań region

Kontakt

Arkadiusz Gasperczyk
Wiceprezes ABSL
Tricity region

Kontakt

Stan Cieśla
Chapter Leader
Śląsk region

Kontakt

Andrzej Pacek
Wiceprezes ABSL
Warsaw region

Kontakt

Robert Wichłacz
Wiceprezes ABSL
Bydgoszcz region

Kontakt
ABSL Chapters

Kluczowe zadania
chapterów ABSL

Spotkania i wydarzenia

Chaptery organizują regularne kwartalne spotkania, które są forum do dyskusji, wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla z firm członkowskich ABSL. Ponadto w każdym z chapterów odbywają się także śniadania biznesowe, warsztaty oraz inne wydarzenia i spotkania poświęcone tematyce odpowiadającej na zainteresowania firm członkowskich.   

Benchmarking i wymiana wiedzy

Każdego roku zespół analityczny ABSL przygotowuje raporty na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w wybranych miastach Polski, zapewniając członkom ABSL oraz innym interesariuszom wyczerpujące informacje na temat poszczególnych lokalizacji. Ponadto, zależnie od potrzeb członków, w ramach chapterów przeprowadzane są badania regionalne oraz analizy porównawcze, jak również organizowane są sesje merytoryczne, koncentrujące się na wymianie wiedzy wokół najbardziej istotnych tematów. 

Networking i budowanie relacji

Chapter reprezentuje lokalną społeczność centrów nowoczesnych usług biznesowych ABSL w danej lokalizacji, będąc źródłem wiedzy i informacji dla podmiotów zewnętrznych. Jako społeczność biznesowa połączona wspólnym celem, tworzą także lokalne sieci relacji formalnych i nieformalnych z interesariuszami w regionach.  

Budowanie wizerunku sektora i CSR

Chaptery współpracują z miejscowymi organizacjami charytatywnymi oraz społecznymi, łącząc inicjatywy poszczególnych firm członkowskich w większe projektyzapewniając patronat ABSL, a także informując firmy członkowskie o ciekawych inicjatywach zewnętrznych. Wspólnie z mediami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi, członkowie ABSL podejmują wiele wspólnych działań lokalnych mających na celu promowanie branży i budowę jej pozytywnego wizerunku.  

Kluby ABSL

Kluby ABSL to ogólnokrajowe społeczności skupiające specjalistów z różnych dziedzin, umożliwiające dyskusje o zagadnieniach istotnych dla sektora, wymianę dobrych praktyk, planowanie wspólnych inicjatywy lub dające lepsze zrozumienie trendów, które będą kształtować sektor w przyszłości. 

Misją Klubów jest stworzenie środowiska zachęcającego do zaangażowania i otwartej współpracy pomiędzy firmami, przyczyniającego się do rozwoju sektora. 

Kluby te są odzwierciedleniem kluczowych obszarów rozwoju sektora: 

HR, IT, BFSI (bankowość, usługi finansowe i ubezpieczenia) oraz ESG. 

Każdy klub organizuje regularne spotkania. 

Klub DTT


W trakcie spotkań klubu DTT poruszane są tematy takie jak m.in.:

 • Technologie (cyberbezpieczeństwo, chmura, automatyzacja, cyfryzacja, robotyka, AI)
 • Zarządzanie talentami i budowa technologicznych kompetencji przyszłości
 • Transformacja i zarządzanie zmianą
 • Trendy

Spotkania klubu DTT kierowane są zarówno do ekspertów technologicznych, jak również do kadry zarządzajacej, dla której kwestie rewolucji technologicznej są coraz bardzie kluczowe z punktu widzenia rozwoju działalności.

Klub HR

 
Kluczowe zagadnienia poruszane na spotkaniach klubu HR:

 • Kształcenie i rozwój talentów
 • Przywództwo
 • Nowe technologie w HR
 • Strategie DE&I oraz employer brandingowe

Członkami klubu HR są szefowie centrów usług wspólnych, dyrektorzy i managerowie HR, HR Business Partners oraz specjaliści budowania wizerunku.

Klub BFSI


Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań:

 • bariery i zmiany prawne i legislacyjne
 • rosnąca kompleksowość ról i wyzwania związane z rekrutacją do firm BFSI w Polsce
 • trendy i kierunki rozwoju
 • bezpieczeństwo operacji

Klub BFSI to platforma wymiany wiedzy i networkingu dla pracowników firm specjalizujących się w bankowości, usługach finansowych i ubezpieczeniach (BFSI).

Klub ESG

W trakcie spotkań klubu fokus kładziony jest na:

 • zwiększanie zrozumienia zasad raportowania i wartości ESG
 • rozwijanie wiedzy specjalistycznej w zakresie ESG
 • dzielenie się najlepszymi praktykami ESG i nowymi przepisami
 • promowanie najwyższych standardów etycznych w branży

Spotkania kierowane są do szerokiego grona ekspertów i kadry menedżerskiej oraz zarządzającej: od specjalistów ESG, przez dyrektorów HR, po kadrę prawniczą.

Społeczności ABSL

W ramach aktywności w chapterach, ABSL wspiera tworzenie lokalnych społeczności i grup tematycznych pracowników naszych firm członkowskich, adresujących tematyki istotne dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zasady funkcjonowania i agendy spotkań są określane przez uczestników autonomicznie, natomiast najważniejszymi celami powstawania jest wymiana doświadczeń, benchmarking i networking. Obecnie w ramach chapterów ABSL funkcjonuje ponad 20 lokalnych społeczności i grup tematycznych, a najczęściej poruszaną tematyką są: edukacja, robotyka, transformacja i continous improvement, promocja sektora i branding lokalizacji (miast).  Aby uzyskać więcej informacji na temat członkostwa w ABSL, skontaktuj się z:

Łukasz Czajkowski

Kontakt


Łukasz Czajkowski

Membership Relations & Strategy Director