Wzrost popytu na wysokospecjalistyczne usługi IT


Dane z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” potwierdzają wysoki popyt na specjalistów IT w Polsce. Wraz ze wzrostem złożoności świadczonych usług rośnie zapotrzebowanie na zdywersyfikowane kompetencje w obszarze IT połączone z kompetencjami miękkimi. 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce zatrudnia już ponad 400 tys. osób, co oznacza 40 tys. nowych miejsc pracy w porównaniu z ub. rokiem (wzrost o 11,6 proc.). Główną kategorią świadczonych usług pozostają usługi IT, stanowiące 45,1 proc. wszystkich nowoczesnych usług. Również w ciągu dwóch ostatnich lat najwięcej inwestycji (26,5 proc.) dotyczyło centrów IT.

Zróżnicowanie potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji technologicznych

Według danych IDC1 do końca 2022 r. 65% gospodarki światowej będzie gospodarką cyfrową, wymagającą nowych kompetencji. W Polsce wzrasta systematycznie stopień złożoności realizowanych usług cyfrowych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a co za tym idzie przenoszeniu do Polski coraz bardziej złożonych procesów. Po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (KIBS, knowledge intensive business services), do których należą usługi IT, przekroczył 50 proc. wszystkich usług realizowanych w centrach w Polsce. Jest to wynik wyższy o 6,5 p.p. niż przed pandemią. Oznacza to, że dla sektora usług biznesowych kluczowy będzie popyt na pracowników posiadających cyfrowe kompetencje. Z danych wynika, że obecnie na rynku pracy widać zwiększone zapotrzebowanie na umiejętności, które są przede wszystkim związane z automatyzacją procesów, rozwiązaniami chmurowymi, analizą dużych zbiorów danych.


Umiejętności, w które warto zainwestować na rynku IT

Z danych zawartych w raporcie ABSL wynika, że kadra zarządzająca centrami nowoczesnych usług biznesowych w Polsce za najbardziej krytyczne kompetencje pracowników umożliwiające dalszy wzrost i rozwój sektora w Polsce do 2027 r. uważa: kompetencje w zakresie analityki predykcyjnej (56,1 proc.), znajomość technologii (46,3 proc) i umiejętności przywódcze (43,9 proc). Kompetencje językowe (42,1 proc.), które jeszcze dekadę temu były czynnikiem dominującym, znalazły się dopiero na czwartym miejscu. Wśród kolejno wymienianych kluczowych kompetencji znajdują się: inteligencja emocjonalna – kompetencje miękkie (37,8 proc.), kompetencje programistyczne (36,6 proc) oraz kompetencje kierownicze (23,8 proc). Pracodawcy z sektora usług biznesowych wśród cech pracowników, do 2027 r. za najbardziej pożądane uważają: elastyczność, kreatywność, orientację na działanie i umiejętność pracy w zespole. Centra poszukują pracowników IT, którzy posiadają zestaw kilku kompetencji.

- Potrzeby rynku się zmieniły. Dzisiejsza rzeczywistość wymaga znacznie więcej od informatyka niż znajomość jednego czy dwóch języków programowania. Poszukujemy osób, które potrafią zarządzić procesem, utrzymać relację z klientem, czyli posiadają tzw. umiejętności „T” (T- shaped) – mają wiedzę techniczną, ale potrafią też zrozumieć biznes klienta. Osoby, które dbają o swój rozwój, mają otwarty umysł, potrafią dzielić się swoim sukcesem zwiększą swoją atrakcyjność na rynku pracy. To dzięki połączeniu kompetencji technicznych i interpersonalnych mogą przejmować globalne funkcje stając się liderami a nie tylko dostarczycielami usług – podkreśla Agnieszka Belowska-Gosławska, Wiceprezes ABSL ds. Technologii.

Dane z raportu ABSL pokazują, że w najbliższej przyszłości transformacja cyfrowa będzie znaczącym wyzwaniem dla firm z sektora usług biznesowych. Zakłada się, że w mniejszym stopniu będzie dotyczyła samych technologii, a bardziej pracowników i zdolności przystosowania się do nowych rozwiązań.

- Z perspektywy sektora ważne jest rozwijanie kompetencji przyszłości, które wypełnią lukę między podażą talentów a popytem, umożliwiając zabezpieczenia potencjału na przyszłość. Jeśli chodzi o obszar IT – podstawowe kompetencje już nie wystarczą. Przechodzimy od roli naśladowcy do roli innowatora, a to wymaga zupełnie nowego podejścia, w tym kompetencji cyfrowych niezbędnych przy złożonych procesach – dodaje Agnieszka Belowska-Gosławska, Wiceprezes ABSL ds. Technologii.

Konkurencyjność rynku

Wg raportu ABSL zatrudnienie programistów i inżynierów danych jest obecnie średnio czterokrotnie trudniejsze niż w tym samym czasie w 2021 r. W efekcie 85 proc. firm bierze pod uwagę szukanie pracowników poza głównymi krajowymi ośrodkami miejskimi, natomiast blisko 54 proc. poza granicami Polski. Innym rozwiązaniem poprawiającym dostępność specjalistów IT jest praca zdalna, dostępna w średnio 88 proc. ofert pracy. Jest to szczególnie widoczne w mniejszych ośrodkach miejskich takich jak Lublin, Bydgoszcz, Kielce, Toruń, Rzeszów, Białystok, gdzie odsetek ten może wzrosnąć do 90 proc. W sektorze IT znaczenie ma również forma kontraktu, aby zachęcić pracowników oferowane są różne modele zatrudnienia, takie jak umowy B2B czy umowy oparte o pracę twórczą zakładające 50% koszty uzyskania przychodu.