ESG kluczem do przyciągania inwestorów i pracowników


Według najnowszego raportu Navigating ESG: ABSL’s 2023 Overview, ponad 70 proc. firm z branży usług dla biznesu wprowadziło globalne strategie ESG do oddziałów w Polsce. Zdefiniowanie i wdrożenie polityk ESG (Environment, Social, Governance), zintegrowanych z celami biznesowymi organizacji, przyczynia się do budowania innowacyjności i przygotowuje firmy na zmieniające się oczekiwania interesariuszy i pracowników. ESG ma szansę być jedną z ważniejszych sił napędowych wzrostu branży usług dla biznesu.

Sektor usług biznesowych, który zatrudnia w Polsce ponad 435 000 osób, zapewnia stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług, przy szacowanym udziale branży w PKB na poziomie 4,5%. Polska utrzymuje wiodącą pozycję w Europie pod względem liczby miejsc pracy, utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zajmuje czołowe miejsce w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie i na świecie. Według analiz ABSL, jedną z głównych sił napędowych przyciągania kolejnych inwestycji stanowią czynniki ESG.

ESG – obszar wzrostu dla sektora usług biznesowych 

W sektorze systematycznie rośnie rola kompleksowych procesów i wysokospecjalistycznych usług, których udział w rynku w 2023 r. sięgnął 57 proc. Do Polski przenoszone są globalne role, również związane z raportowaniem ESG, co może stać się nową specjalnością centrów usług biznesowych w naszym kraju.

Centra usług biznesowych mogą skorzystać na rosnącej roli ESG dwutorowo. Jako ośrodki zatrudniające specjalistów z wielu dziedzin, kładąc nacisk na implementację tych założeń do swoich strategii, mają okazję stać się przykładami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju dla całego biznesu. Badane firmy przejawiają motywację do podjęcia wyzwań i wzajemnej nauki w tej kwestii, co rodzi przekonanie, że sektor składa się z naprawdę odpowiedzialnych liderów. To przekonanie jest zobrazowane w liczbach – ponad 70 proc. firm wprowadziło w polskich oddziałach globalne wytyczne ESG. Z drugiej strony, wdrażanie przez firmy obowiązków związanych z ESG stanowi szansę na dalszy rozwój naszej branży w oparciu o kompetencje polskich pracowników, szczególnie te z obszaru analitycznego, wyjaśnia Agnieszka Orłowska, wiceprezes ABSL ds. ESG.

Outsourcing raportowania ESG do sektora usług biznesowych będzie wymagał m.in. certyfikowanych specjalistów w obszarach audytów ESG, konsultantów ds. DE&I i środowiska, czy kontrolerów i analityków ds. śladu węglowego wytwarzanego przez firmę i jej łańcuch dostaw – ESRS wymaga raportowania zarówno na poziomie firmy, jak i jej dostawców energii i podwykonawców.

Analitycy pracujący obecnie w działach Business Intelligence mają wiedzę potrzebną do agregowania i analizy danych potrzebnych do raportowania ESG. Dzięki temu mogą wejść na rynek raportowania według ESRS praktycznie z dnia na dzień. Już teraz 37 proc. firm badanych w naszym raporcie posiada dedykowane zasoby raportowania ESG. 68 proc. już przygotowuje raporty na poziomie globalnych korporacji, informuje Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG w Colliers.

Wymóg raportowania podwójnej istotności w zakresie ESG – zarówno istotności finansowej, jak i istotności wpływu – może dodatkowo rozszerzyć skalę szans dla sektora. Raportowanie istotności finansowej zrównoważonego rozwoju polega na identyfikowaniu obszarów, które w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej mogą wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Istotność wpływu dotyczy natomiast pozytywnego bądź negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko i społeczeństwo, zarówno poprzez bezpośrednią działalność, jak i łańcuch wartości przedsiębiorstwa.

W świetle zmian prawnych i rosnącej roli odpowiedzialności społecznej korporacji, raportowanie ESG może stać się w niedalekiej przyszłości jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi sektora usług biznesowych, co tworzy nowe możliwości dla społeczności firm członkowskich, uważa Piotr Jaśkiewicz, Head of International Trade Practice w polskim oddziale Baker McKenzie.

Dyrektywa szans i wyzwań

Nowe dyrektywy unijne zobowiązują firmy raportujące dotychczas według wytycznych NFRD (Dyrektywa w sprawie Sprawozdawczości Niefinansowej) do rozpoczęcia raportowania według ESRS (Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju) już od 1 stycznia 2025 r. W związku z tym, coraz więcej firm dostrzega implementację wytycznych ESG jako konieczną część swoich strategii.

Nakazy raportowania nie są jedynym powodem zainteresowania firm tematyką ESG. Raportowanie to zakłada działania mające na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej i poprawienie życia pracowników. Te kwestie przekładają się zarówno na poprawienie wizerunku firm, jak i zwiększenie ich konkurencyjności w zdobywaniu talentów na rynku pracy, wymienia Magdalena Lech, Senior Consultant w Mercer.

Według raportu, 95 proc. firm wskazuje przyciąganie i utrzymanie najlepszych talentów jako główny powód skupienia się na DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) będącego częścią ESG. Wśród kolejnych powodów są: wywarcie wpływu społecznego (89 proc.) oraz umocnienie reputacji marki (86 proc). Badane firmy z sektora wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych aktywności w kierunku wyrównania szans pomiędzy płciami. Wg badania, organizacje coraz częściej analizują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (ponad 50 proc. firm) a 38 proc. podjęło działania naprawcze w celu wyeliminowania luk płacowych. W perspektywie długoterminowej, ESG będzie więc jednym z najważniejszych stymulantów wzrostu całej branży.

O RAPORCIE

Raport Navigating ESG: ABSL’s 2023 Overview został przygotowany przez ekspertki i ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Baker McKenzie, Colliers i Mercer. Raport służy jako przewodnik dla organizacji w zakresie tworzenia zrównoważonych i integracyjnych środowisk, dostosowania się do wymogów regulacyjnych oraz przyczyniania się do bardziej sprawiedliwej i społecznie odpowiedzialnej przyszłości. Raport prezentuje obecny stan elementów ESG w firmach sektora usług biznesowych, opisuje wymagania wynikające z dyrektywy ESRS oraz przedstawia zagrożenia i szanse wynikające dla sektora z raportowania ESG. Raport Navigating ESG: ABSL’s 2023 Overview dostępny tutaj.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzesza 250 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 435 000 osób. 1,8 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach, tworzy prężny sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.