Become a student of Global Business ServicesNowe technologie, robotyzacja, automatyzacja - to świat, w którym jako absolwent studiów wyższych będziesz musiał się odnaleźć. Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie razem z przedstawicielami biznesu opracował nowatorski kierunek, który ma uczyć nowych kompetencji na rynku pracy: Global Business Services.

Jeśli wahasz się czy to miejsce dla Ciebie odpowiemy na Twoje wątpliwości.

Dołącz do potkania online z przedstawicielami pracowników uczelni i biznesu, którzy wspólnie stworzyli ten kierunek. Zapytaj ich o treści programu, tryb studiowania, wymagania i opowiedz im o swoich oczekiwaniach.

Czekamy na Ciebie 1 grudnia o godzinie 16:30.

Dołącz! 


New technologies, robotization, automation - this is a world in which you will have to find yourself in, as a graduate of higher education. That is why the University of Economics in Krakow together with business representatives have developed an innovative course to teach new competences on the labor market: Global Business Services


If you are hesitating whether this is a place for you, we will answer your doubts

Join the online meeting with representatives of the university and business employees who jointly created this course. Ask them about the content of the program, study mode, requirements and tell them about your expectations. 

Let's meet on December 1 at 16:30. 

Join us!