Wzrasta innowacyjność sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce


Raport ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022 potwierdza, że sektor wyróżnia wysoki poziom innowacyjności. Ponad 72 proc. przedstawicieli sektora w Polsce zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich 3 lat w porównaniu do średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 26,1 proc. odnotowanej przez GUS. Ponadto z rocznego raportu ABSL wynika, że ponad 25 proc. respondentów deklaruje posiadanie w Polsce oddzielnego zespołu odpowiedzialnego za rozwój produktów (R&D). Biorąc pod uwagę rosnący udział wysokospecjalistycznych procesów w świadczonych usługach oraz to, że sektor za dwa lata ma szansę przekroczyć pół miliona zatrudnionych, konieczne jest przyspieszenie transformacji polskiego systemu edukacji, aby zaspokoić popyt na kompetencje przyszłości.

Dane Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022 wskazują, że Polska jest jednym z dwóch krajów, które zanotowały największy postęp w zakresie innowacyjności, co w stosunku do roku 2021 stanowi wzrost o 4,3 proc., a w porównaniu do 2015 r. – wzrost o 11,3 proc. Największy wzrost innowacyjności w Polsce w stosunku do roku 2021 nastąpił w kategorii „innowatorzy procesów biznesowych”, do czego przyczyniły się wprowadzane innowacje w sektorze usług biznesowych.

Usługi oparte na wiedzy napędzają innowacje

Sektor usług biznesowych w Polsce systematycznie się rozwija i przechodzi kolejne fazy.

- Po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (KIBS) przekroczył 50 proc. wszystkich usług realizowanych w centrach w Polsce, co jest kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym dojrzałość sektora. Inwestorzy lokują coraz bardziej zaawansowane procesy i wyspecjalizowane projekty tworzące produkty i usługi wymagające odpowiednich kompetencji, zarówno w obszarze cyfrowym, jak i kompetencji miękkich. Jedną z cech charakterystycznych centrów usług opartych na wiedzy (KIBS) jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Dane z raportów ABSL potwierdzają, że co do zasady KIBS cechuje wyższy współczynnik innowacyjności niż tradycyjne firmy produkcyjne, wyższe nakłady na szkolenia pracowników, innowacje oraz badania i rozwój – komentuje Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL ds. analiz biznesowych.

Wiedza stanowi źródło wzrostu gospodarczego, a tworzone na jej podstawie innowacje stanowią kluczowe czynniki konkurencyjności, zarówno gospodarek jak i firm.

- Polska zaczyna być postrzegana przez pryzmat wysokiego poziomu innowacyjności. Naszą mocną stroną są wykwalifikowani pracownicy, co przekłada się na tworzenie wyższej jakości stanowisk i przenoszenie do Polski funkcji decyzyjnych i globalnych. Utrzymanie konkurencyjności będzie zależeć od zdolności do zajęcia pozycji lidera m.in. pod względem rozwiązań technologicznych, nakładów na prace badawczo-rozwojowe, systemowych rozwiązań ukierunkowanych na kompetencje przyszłości a także wzmocnienie edukacji w obszarze przedsiębiorczości, obecnie ocenianej poniżej średniej UE – podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL. Między innymi dlatego Rada Doradcza ABSL włącza się w prace dotyczące przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Wśród priorytetów jest rozwój kompetencji związanych z innowacyjnością, nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją i przede wszystkim, z umiejętnością krytycznego myślenia, pracy zespołowej i przywództwa – dodaje Janusz Dziurzyński.

Innowacje oparte o inteligentne rozwiązania

Z danych ABSL wynika, że największą intensywność innowacji zaobserwowano w odniesieniu do procesów biznesowych. Wśród procesów biznesowych opartych na wiedzy, w ciągu ostatnich 3 lat, najczęściej innowacji podlegały procesy IT, takie jak inteligentna automatyzacja procesów (IPA). Udział centrów usług biznesowych korzystających z IPA wynosi 60,9 proc., kolejne 26,7 proc. centrów planuje wdrożenie IPA w przyszłości, a zaledwie 12,4 proc. nie jest zainteresowanych jej wprowadzeniem. Najczęściej wykorzystywaną technologią IPA (89,2 proc. centrów w Polsce) jest zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA). Ponad połowa centrów (52 proc.) wykorzystuje zaawansowane rozwiązania analityczne, 49 proc. korzysta z uczenia maszynowego, a 43 proc. z wirtualnych asystentów (chatbotów).

Od roli naśladowcy do roli innowatora

Z analiz ABSL wynika, że obecnie jednym z głównych wyzwań sektora usług biznesowych jest przejście od roli naśladowców doganiających światowe standardy do roli kreatora globalnych trendów, co oznacza konieczność znaczącej zmiany mentalności w kierunku większej kreatywności i innowacyjności oraz poszerzania kompetencji decyzyjnych. W najbliższym czasie kluczowe znaczenie będzie mieć zdolność do innowacji, komercjalizacji ulepszonych i nowych usług oraz rozwiązań wprowadzanych na rynek światowy, na którym działają już polskie centra. Innowacyjność stanie się dominującą metodą działania.

- Na koniec 2024 r. liczba pracowników w sektorze może przekroczyć 500 tys. Biorąc pod uwagę również wzrost udziału usług wysokospecjalistycznych, należy przyjąć, że będziemy obserwować dalszy wzrost innowacyjności. Oznacza to, że w sposób widoczny musi przyspieszyć transformacja polskiego systemu edukacji, gdyż wzrośnie wręcz wykładniczo popyt na kompetencje przyszłości - dodaje Dariusz Kubacki.