Tarcza antykryzysowa - stanowisko ABSL


Dnia 23 marca, w imieniu naszych firm członkowskich wystosowaliśmy pismo do Rządu z uwagami do projektu ustawy z dn. 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt") oraz postulaty dalszych zmian.

Przeczytaj pełną treść listu


Wśród najważniejszych postulatów znalazły się:


1. Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych co najmniej do 1 lipca 2020 r.

2. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.

3. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.

4. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia.

5. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy.

6. Przedłużeniu z mocy prawa ważności dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe postulaty i propozycje zmian w Projekcie:


W sferze podatkowo-finansowej


1. Przesuniecie terminów administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym lub niekaranie za złożenie po czasie w tym dotyczących obowiązków KRS jak złożenie sprawozdań finansowych

2. Przesunięcie terminu do złożenia deklaracji podatkowych

3. Przesunięcie / wydłużenie terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT, matrycy VAT

4. Pozyskiwanie uproszczonych form poświadczeń

5. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.

6. Wydłużenie terminu raportowania płatności dokonanych na rachunki spoza tzw. białej listy do 21 dni (obecnie specustawa przedłuża ten termin do 14 dni)

7. Nieuzasadnione przedłużenie terminu do wydania interpretacji indywidualnych

8. Odroczenie obowiązków sprawozdawczych związanych z tzw ustawą o zatorach płatniczych.

9. Wydłużenie terminu odroczenia stosowania ustawy o podatku od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz wydłużenie okresu ważności certyfikatów rezydencji

10. Odroczenie obowiązków związanych z raportowaniem schematów TP-R i przygotowaniem dokumentacji TP za 2019 r.

11. Zawieszenie za rok 2019 i za rok 2020 działania art. 15 e ustawy i CIT jak również art. 15 c

12. Raportowanie MDR

13. Podwyższenie kwot amortyzacji, zarówno jednorazowej ze 100 tys. jak i jednostkowej z 10 tys. zł

14. Umorzenie należności podatkowych i składek ZUS za trzy miesiące 2020 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na których negatywnie wpłynęła obecna sytuacja

15. Wprowadzenie ustawowo prawa do żądania obniżenia czynszu za wynajem (w związku ze zdalną pracą większości pracowników) a nie tylko dla najemców w galeriach handlowych.


W sferze regulacji prawno-pracowniczych i rynku pracy


1. Praca zdalna

2. Badania lekarskie

3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

4. Możliwość powierzenia innej pracy

5. Możliwość wysyłania pracowników na urlopy zaległe

6. Zatrudnianie cudzoziemców

7. Elektroniczna dokumentacja w relacji pracownik- pracodawca

8. Działania wspierające pracodawców oraz pracowników