Sektor usług biznesowych z Deklaracją Różnorodności i Włączania


Warszawa, 15 października 2020 r.: W związku ze Światowym Dniem Wartości obchodzonym w tym roku 15 października, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych opublikował Deklarację Różnorodności i Włączania, którą już pierwszego dnia podpisało 30 firm. Deklaracja jest wyrazem zaangażowania w tworzenie zróżnicowanego, integracyjnego i pełnego szacunku środowiska pracy, niezależnie od indywidualnych różnic.

Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) deklarują, że we wszystkich swoich działaniach kierują się lub będą się kierować zasadą równego traktowania w miejscu pracy, ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażone na zachowania wykluczające.

Siła w różnorodności

Jednym z kluczowych wyróżników sektora usług biznesowych, który zatrudnia 338 tys. osób jest wielokulturowość. 92 proc. centrów usług zatrudnia obcokrajowców. Pochodzą oni z 65 państw. Jednocześnie pracownicy sektora świadczą usługi łącznie w blisko 40 językach, przy czym średnio w centrach rozbrzmiewa po osiem języków. Przy tak rozpiętej wielokulturowości, równe traktowanie i poszanowanie wszelkich różnic stanowi podstawę funkcjonowania.

W naszym sektorze, 12 proc. wszystkich zatrudnionych stanowią obcokrajowcy. Jeśli chcemy zachęcać ich do mieszkania i pracy w Polsce musimy budować wizerunek Polski jako kraju otwartego i włączającego, jednak przede wszystkim musimy podejmować inicjatywy, które będą wcielały te wartości w życie. Taką inicjatywą jest właśnie Deklaracja Różnorodności i Włączania. Chcemy głośno mówić o tym, że różnorodność i włączanie to wartości, którymi się kierujemy i które są niezbędne, aby rozwijać biznes, szczególnie w dobie globalizacji i narastającego znaczenia roli odpowiedzialnego społecznie biznesu– zwraca uwagę Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

Moc z włączania

Korzyści wynikające z różnorodności mogą być w pełni wykorzystane, tylko wówczas, jeżeli firma tworzy włączającą kulturę organizacyjną, pozwalającą na rozwój każdego pracownika bez kompromisów związanych z jego własną tożsamością. Włączanie jest konieczne, aby czerpać z różnorodnego potencjału i budować przewagę biznesową. Z badania Deloitte wynika, że 80% pracowników wskazuje działania związane z różnorodnością i włączaniem jako istotny czynnik wyboru pracodawcy. Respondenci podkreślali również, że różnorodne i włączające środowisko pracy wpływa na zaangażowanie. Deklaracja przedstawiona przez ABSL powstała przy rozumieniu różnorodności jako wszystkiego co nas identyfikuje, a więc nie tylko płeć, rasa czy narodowość, ale również m. in. wiek, wiara, wykształcenie, pochodzenie, sympatie polityczne, orientacja seksualna a także wszelkie ograniczenia.

-W Citi uznajemy różnorodność za jedną z naszych przewag konkurencyjnych. - powiedział Kevin Murray, Dyrektor Zarządzający Citibank Europe w Polsce, sygnatariusz deklaracji i partner główny kampanii Razem w Pracy #WorkingTogether. - Rekrutujemy najlepsze talenty i oferujemy im możliwość rozwijania swojego potencjału. To wymaga zapewniania otwartego, włączającego i różnorodnego miejsca pracy i aby to osiągnąć, stawiamy czoła uprzedzeniom i dbamy o kulturę opartą na polityce równego traktowania, bez względu na indywidualne różnice.


PEŁNA TREŚĆ DEKLARACJI

Chcesz wyrazić swoje poparcie dla naszej Deklaracji? Odwiedź stronę #WorkingTogether!

Jeżeli Twoja firma reprezentuje sektor nowoczesnych usług biznesowych, podpisz wydrukowaną Deklarację w imieniu swoich pracowników i prześlij ją na working.together@absl.pl!

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 330 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.