Nowa faza wzrostu sektora nowoczesnych usług biznesowych - wzrost produktywności


Dane z najnowszego raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce potwierdzają, że wzrasta produktywność sektora nowoczesnych usług biznesowych, wyznaczając nowy kierunek jego rozwoju w ujęciu długoterminowym. W 2023 r. szacowany udział sektora w PKB Polski wzrósł do 5,3 proc., podczas gdy wartość eksportu osiągnęła poziom 36,8 mld USD. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przekroczyło w pierwszym kwartale br. 457 000 osób. 

 

W ostatnich latach imponujący rozwój sektora wzmocnił globalną pozycję Polski jako lokalizacji dla nowoczesnych usług biznesowych. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. w sektorze w Polsce działało 1941 centrów usług reprezentujących 1167 inwestorów. Od początku 2023 r. do końca pierwszego kwartału br. powstało 60 nowych centrów (32 w ub. r.), w których stworzono 4 860 nowych miejsc pracy. Sektor zatrudnia łącznie 457 100 osób uzyskując 7 proc. udział w ogólnym zatrudnieniu w przedsiębiorstwach. Jest to kolejny rok, w którym wzrost zatrudnienia w sektorze (3,8 proc.) był większy niż w ogólnym zatrudnieniu w gospodarce.


- Sektor usług biznesowych w Polsce wykazał się niezwykłą odpornością na zawirowania makroekonomiczne i geopolityczne ale też wykorzystał szansę stworzoną przez skracanie globalnych łańcuchów wartości. W efekcie stał się jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki, generując 5,3 proc. PKB i stanowiąc 7 proc. ogólnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – zaznacza Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii.


Systematyczny wzrost wartości eksportu 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce jest wysoko umiędzynarodowiony, co przekłada się na wskaźniki dotyczące udziału w eksporcie. Podobnie jak w poprzednich latach w sektorze przeważały centra z kapitałem zagranicznym (91,7 proc.). Inwestorzy pochodzili z 47 państw. Najwięcej inwestorów, którzy utworzyli nowe centra od początku 2023 r. do końca pierwszego kwartału 2024 r. pochodziło z USA (22 proc), Niemiec (7 proc.) oraz Francji i Wielkiej Brytanii (po 5 proc.). Szacowana wartość eksportu usług w 2023 r. wyniosła 36,8 mld USD przy średniej wartości eksportu na pracownika wynoszącej 59 300 USD. Jednocześnie szacowana wartość w przeliczeniu na pracownika na koniec pierwszego kwartału 2024 r. wzrosła do 63 500 USD. Główni importerzy nowoczesnych usług świadczonych z Polski to Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria oraz USA.

 

- Z zaciekawieniem analizowaliśmy najnowsze dane i korelacje pomiędzy nimi. Wartość eksportu usług systematycznie rośnie. W 2023 r. odnotowaliśmy wzrost o rekordowe 22,9 proc. w ujęciu rocznym, przy czym nadwyżkę eksportu notujemy nieprzerwanie od 2008 r. Ze zgromadzonych danych jednoznacznie wynika, że na pierwszy plan wysuwają się wskaźniki dotyczące wzrostu produktywności. Jednocześnie dynamika zmian w zakresie automatyzacji i innowacji sprawia, że powinniśmy na nowo zdefiniować kluczowe wskaźniki rozwoju sektora w nadchodzących latach – podkreśla Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.


Przyspieszona transformacja


Dane przedstawione w raporcie rocznym potwierdzają, że sektor nowoczesnych usług biznesowych wchodzi w etap przyspieszonej transformacji. Wraz ze wzrostem usług opartych na wiedzy, które stanowią ponad 55,5 proc. wszystkich usług oraz wzrostem roli procesów mid-office, których udział po raz pierwszy przekroczył 50 proc., uwaga firm przenosi się ze wzrostu rozumianego głównie jako wzrost zatrudnienia na czynniki jakościowe – produktywność, zaawansowanie, automatyzację oraz innowacje. Blisko 75 proc. respondentów biorących udział w ankiecie ABSL potwierdziło, że w ciągu roku (do końca pierwszego kwartału 2025 r.), planuje wprowadzić strategię transformacji. W większości przypadków strategia ta nastawiona jest na automatyzację procesów (91,3 proc.), ich standaryzację (79,8 proc.) oraz wdrożenie lub rozbudowę AI (70,2 proc.). Jednocześnie ponad 80 proc. ankietowanych potwierdziło, że transformacja obecnego modelu biznesowego będzie znacząca, bardzo znacząca lub fundamentalna, a największych zmian oczekuje się w zakresie zwiększenia wykorzystania AI oraz wirtualizacji. Tym samym tendencje do podnoszenia kwalifikacji, pomimo że już są silne, nabierają tempa.


- Doświadczamy zmian, które wzmacniają naszą przewagę konkurencyjną. Ubiegły rok był momentem przełomowym. Udział sektora w polskim PKB oraz wartość eksportu w przeliczeniu na pracownika znacząco wzrosły mimo, że jednocześnie zwolniła dynamika wzrostu zatrudnienia. I choć zmiany te były przewidywane, jest to nowa sytuacja. Do tej pory wszystkie trzy wskaźniki były ze sobą dość mocno skorelowane – mówi Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL i zwraca uwagę: - W nadchodzących latach, sektor będzie ewaluował w kierunku zorientowanym na produktywność, szersze wykorzystanie technologii oraz automatyzację, a to wymaga skupienia się m. in. na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych. Udowodniliśmy już naszą odporność na kryzysy, teraz musimy dowieść naszych zdolności adaptacyjnych i transformacyjnych.

Kraków zagłębiem talentów

Liczba pracowników w centrach w Polsce w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 457 100, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 16 570 (3,8 proc.). Ponad połowa nowych miejsc powstała w trzech głównych lokalizacjach – w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Zarówno Kraków jak i Warszawa przekroczyły próg 100 000 zatrudnionych w sektorze. Jednocześnie w Krakowie utrzymuje się najwyższy średni wskaźnik zatrudnienia (351) o ponad 30 proc. wyższy od średniej ogólnopolskiej w centrach. Dwadzieścia pięć centrów w Krakowie zatrudnia 1 000 lub więcej osób (58,6 proc. całkowitego zatrudnienia w sektorze w Krakowie). Dane wskazują, że tym samym sektor nowoczesnych usług biznesowych należy uznać za stanowiący silną lokalną specjalizację w Krakowie. Miasto, kolejny rok z rzędu utrzymuje również w rankingu ABSL pozycję lidera w kategorii zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry, kluczowej z perspektywy rozwoju sektora w oparciu o usługi wysokospecjalistyczne.

- Od lat krakowskie uczelnie stanowią niezwykle ważny argument w pozyskiwaniu inwestorów. Kształcą one na wysokim poziomie, w sposób coraz bardziej nowoczesny i innowacyjny. Cenione jest zarówno zaplecze kadrowe Krakowa, jak i współpraca uczelni z biznesem, tak ważna w obliczu transformacji sektora. Wzrost innowacyjności czy zapotrzebowanie na specjalistów IT sprawiają, że inwestorzy chcą mieć pewność, że będą mieli dostęp do pracowników posiadających pożądane kompetencje – mówi Stanisław Mazur, I Wiceprezydent Miasta Krakowa i dodaje: - Kraków od lat oceniany jest również wysoko w zakresie rozbudowanej infrastruktury biznesowej sprzyjającej rozwojowi międzynarodowych inwestycji oraz doskonałej, dobrze skomunikowanej lokalizacji.

***


Raport ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2024 miał swoją premierę na ABSL Summit – jednym z najważniejszych wydarzeń sektora w Europie. Materiał powstał we współpracy z firmami Colliers, Mercer, Randstad oraz Randstad Enterprise. Patronem honorowym publikacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.


Cały raport można pobrać tu: link


Miastem gospodarzem ABSL Summit 2024 jest Kraków - jedna z kluczowych lokalizacji dla projektów z sektora usług dla biznesu w Europie.


Więcej szczegółów na https://abslsummit.com/